• Van rechtbank naar kanton - Evaluatie van de competentiegrensverhoging voor civiele handelszaken in 1999

      Eshuis, R.J.J.; Paulides, G. (WODC, 2002)
      Dit onderzoek brengt in kaart wat de gevolgen zijn van de verschuiving van de competentiegrens van fl. 5000,- naar fl. 10.000 per 1-1-1999. In algemene zin kan de competentiegrensverschuiving als 'effectief' worden beschouwd, in de zin dat partijen inderdaad op grote schaal andere juridische dienstverleners dan advocaten inschakelen. Gedaagden zijn bovendien op grote schaal zonder juridische bijstand gaan procederen. De keuzevrijheid met betrekking tot het inschakelen van juridische dienstverleners wordt benut en de kosten die partijen daarvoor maken zijn gedaald. Ook de kortere en minder gecompliceerde procedures onder het regime van kantonrechters dragen bij aan de kostenbesparing voor rechtszoekenden, evenals de lagere griffierechten. De meest in het oog springende bijwerking van de maatregel is de streke stijging van het aantal zaken in het verschoven zaaksegment. Een andere bijwerking betreft de kwalitatieve veranderingen in de wijze waarop zaken worden behandeld en afgedaan. Tot slot is er sprake van een aantal organisatorische effecten met betrekking tot capaciteit en werklast, zowel bij de rechtbanken (waar zaken verdwenen) als bij de kantongerechten (waar zaken bijkwamen). INHOUD: 1. Vraagstelling en methode van onderzoek 2. Verschoven zaken: aantal en aard 3. Juridische bijstand 4. Procedureverloop 5. Slotbeschouwing