• Van collectief ongenoegen tot ordeverstoringen

      Postmes, T.; Bezouw, M. van; Kutlaca, M. (Rijksuniversiteit Groningen - Sociale psychologie, 2014)
      Dit betreft een theoretisch en empirisch onderzoek naar de rol van maatschappelijke onderstromen, sociale media en trigger events bij het ontstaan van maatschappelijke onrust, afnemend vertrouwen in de overheid en publieke geweldsuitingen. De grootschalige rellen in London (augustus 2011) en de Project X-rellen in Haren (september 2012) waren opvallende publieke geweldsuitingen. Meer recent (mei/juni 2013) is er onrust en geweld geweest in bijvoorbeeld Istanbul. Wereldwijd is sinds 2010 een sterke stijging van het aantal massale protesten en grootschalige rellen zichtbaar. In veel gevallen heeft dit gevolgen voor de nationale veiligheid, met name voor de sociale en politieke stabiliteit. In Nederland is deze toename minder acuut merkbaar. Toch is ook in ons land sprake van ongenoegen en heerst een zekere mate van angst voor onrust. In dit rapport is een analyse gemaakt van uitingen van collectief ongenoegen aan de hand van vier vragen: Hoe leidt ongenoegen tot grootschalige publieke conflictgedragingen? Welke factoren bepalen de omvang van dergelijke conflictgedragingen en hun nasleep? Wat zijn de aanknopingspunten voor de overheid om vormen van ongenoegen en publieke conflictgedragingen te dempen c.q. tegen te gaan? Welke vormen van maatschappelijk ongenoegen en van grootschalige publieke conflictgedragingen raken de nationale veiligheid van Nederland? INHOUD: 1. Collectief ongenoegen 2. Collectieve reacties op ongenoegen 3. Preventie en de-escalatie 4. Conclusies