• Van cijfers naar interpretatie - Een duiding van de kwantitatieve ontwikkelingen van de jeugdcriminaliteit

      Ham, T. van; Ferwerda, H. (WODC, 2016)
      In dit rapport staat het duiden van de daling van de jeugdcriminaliteit, zoals opgetekend in de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC), centraal. Er is geïnventariseerd hoe deskundigen tegen deze ontwikkeling aankijken en welke indicatoren in hun optiek kunnen bijdragen aan het duiden daarvan. De volgende onderzoeksvragen komen in dit onderzoek aan de orde: Kunnen deskundigen nadere kwalitatieve duiding geven aan de belangrijkste ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit, zoals neergelegd in de Monitor Jeugdcriminaliteit? Zo ja, welke duiding bij welke ontwikkelingen? Zijn de indicatoren uit het rapport ‘Kijk op jeugdcriminaliteit’ bruikbaar bij het duiden van de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit en zo ja op welke wijze?