• Tweede evaluatie Wet afgeschermde getuigen

      Brinkhoff, S.; Mensink, J.W. (Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2018)
      De Wet afgeschermde getuigen betreft een bijzondere procedure in het Wetboek van Strafvordering. De regeling voorziet erin dat AIVD-informatie nader kan worden onderzocht met het oog op verder gebruik in het strafproces. Deze wet trad in 2006 in werking. Hierin is de verplichting opgenomen om vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Tweede Kamer een verslag te zenden over de doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk. Uit die (eerste) evaluatie bleek dat er in de periode 2006 tot april 2012 geen gebruik gemaakt was van de wet (R.J. Bokhorst, De Wet afgeschermde getuigen in de praktijk, 2012 - Zie link bij: Meer informatie). De verwevenheid van de afgeschermde-getuigenregeling met (de toetsing van) het ambtsbericht in strafzaken, heeft tot gevolg gehad dat de focus van dit onderzoek zich heeft verlegd naar de strafzaken waarin het ambtsbericht van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten een rol heeft gespeeld in de genoemde periode. Centraal staat in dat verband of de afgeschermde-getuigenregeling bekend is bij de procespartijen, of door de diverse procespartijen is overwogen de afgeschermde-getuigenregeling toe te passen en of er redenen zijn waarom deze wettelijke regeling niet wordt toegepast. Het voorgaande mondt uit in de volgende hoofdvraag: Op welke wijze is de afgeschermde-getuigenregeling toegepast dan wel is een verzoek of een poging daartoe gedaan in de periode april 2012-april 2017, welke ervaringen zijn hiermee opgedaan en welke opvattingen bestaan in de praktijk over deze regeling? INHOUD: 1. Inleiding 2. De Wet afgeschermde getuigen 3. Over de AIVD en MIVD en ambtsberichten in strafzaken 4. Strafzaken in de periode april 2012-april 2017 5. Ervaringen en zienswijzen in de praktijk 6. Conclusie