• Tussentijdse evaluatie Strategische Landenprogramma's voor Internationale Politiesamenwerking

      Princen, S.; Geuijen, K.; Schiffelers, M.-J. (Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs - en Organisatiewetenschap (USBO), 2016)
      In 2014 is een evaluatiekader opgesteld voor strategische landenprogramma’s (SLP’s) voor internationale politiesamenwerking. Deze programma’s zijn opgesteld voor zestien prioritaire landen. De lijst met prioritaire landen is vervolgens vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie.Deze tussenevaluatie heeft tot doel een beeld te schetsen van de feitelijke implementatie, de eerste resultaten (voor zover op deze termijn zichtbaar) en de visies van de betrokkenen daarop. Dit rapport beschrijft de bevindingen gevonden in het kader van de tussentijdse evaluatie zoals uitgevoerd tussen maart en augustus 2016. Deze tussenevaluatie geeft inzicht in de stand van zaken rond de SLP’s en biedt handvatten voor het nieuw vast te stellen beleidskader en de keuzes die daartoe moeten worden gemaakt. INHOUD: 1. Inleiding 2. Theoretisch kader 3. Onderzoeksmethodiek 4. De organisatie van ve SLP's in Nederland 5. De SLP's in de relatie met andere landen 6. Conclusies 7. Aanbevelingen