• De bestrijding van witwassen, beschrijving en effectiviteit 2010-2013 - Startversie monitor anti-witwasbeleid

      Knoop, J. van der; Rollingswier, R. (Decide - Rijksuniversiteit Groningen, 2015)
      De Financial Action Task Force (FATF) heeft in een evaluatie in 2011 vastgesteld dat Nederland meer zicht moet krijgen op de effectiviteit van het gevoerde anti-witwasbeleid.Mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer namen de ministeries van Veiligheid en Justitie en Financiën het initiatief tot de ontwikkeling van een beleidsmonitor anti-witwasbeleid. Deze monitor zou de prestaties van de actoren in het veld van de witwasbestrijding in beeld moeten brengen, zodat de beleidsmakers beter in staat zijn hun regiefunctie te vervullen. Dit onderzoek heeft een drieledige doelstelling: Het verkrijgen van inzicht in de activiteiten van de actoren die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en in de onderlinge zaak- en informatiestromen. Het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van het Nederlandse witwasbestrijding aan de hand van de criteria voor een effectieve witwasbestrijding van de FATF. Het ontwikkelen van de grondslag van een beleidsmonitor anti-witwasbeleid. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond en doelstelling van het onderzoek 3. Vraagstelling 4. Aanpak van het onderzoek 5. De bestrijding van witwassen, effectiviteit 6. De spelers in het veld 7. Regie en coördinatie in de praktijk 8. De strafrechtelijke keten 9. Het meldsysteem van ongebruikelijke transacties, de WWFT 10. Effectiviteitscriteria FATF van anti-witwasbeleid 11. Richtlijnen voor een monitor anti-witwasbeleid