• Snel, betekenisvol en zorgvuldig - Een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze

      Simon Thomas, M.; Kampen, P. van; Lent, L. van; Schiffelers, M.-J.; Langbroek, P.; Erp, J. van (Universiteit Utrecht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2016)
      Het achterliggende idee van de ZSM-werkwijze was dat met een snelle(re) afhandeling doelmatiger en effectiever zou kunnen worden opgetreden tegen veelvoorkomende criminaliteit. De afkorting ZSM staat oorspronkelijk voor Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk. Dat palet aan ambities is vervolgens gebundeld in drie doelstellingen ‘Snel’, ‘Betekenisvol’ en ‘Zorgvuldig’. Dit rapport betreft een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze. Het onderliggende onderzoek heeft tot doel om te analyseren (a) hoever de implementatie van de ZSM-werkwijze in de strafrechtketen is gevorderd en (b) welke resultaten deze werkwijze oplevert in relatie tot de drie doelstellingen ‘Snel’, ‘Betekenisvol’ en ‘Zorgvuldig’. Aangezien voor aanvang van dit onderzoek een heldere en ondubbelzinnige definiëring van deze drie doelstellingen ontbrak, heeft dit onderzoek zich in eerste instantie gericht op een nadere betekenisverlening aan de doelstellingen ‘Snel’, ‘Betekenisvol’ en ‘Zorgvuldig’. Hun onderlinge samenhang is geoperationaliseerd tegen de achtergrond van de plaats en functie van de ZSM-werkwijze in de strafrechtketen en binnen het strafprocesrecht. Vervolgens is de aandacht uitgegaan naar het spanningsveld dat ontstaat tussen de rechtsstatelijke eisen die aan de ZSM-werkwijze worden gesteld enerzijds en de beoogde maatschappijgerichte effecten van de ZSM-werkwijze anderzijds. INHOUD: 1. Inleiding 2. De ontwikkeling van de ZSM-werkwijze; een terugblik 3. 'Snel', 'Betekenisvol' en 'Zorgvuldig' 4. ZSM-werkwijze in uitvoering 5. Conclusie