• Sleutelen aan detentie

      Unknown author (WODC, 1999)
      Door het groeiend aantal gedetineerden en gemiddeld langere strafduur is het beslag op de penitentiaire capaciteit steeds groter geworden. De verwachting is dat die tendens zich de komende jaren zal doorzetten zodat het kabinet gedwongen is meer middelen uit te trekken voor capaciteitsuitbreiding. Bouwen en de uitbreidingsplannen realiseren, maar toch besparen, ziedaar de paradoxale opdracht waarmee het penitentiaire beleid wordt geconfronteerd. Dat leidt allereerst tot de vraag hoe te bezuinigen en een verschraling van het gevangeniswezen te voorkomen. Maar de problematiek dwingt ook tot verdergaande heroverwegingen. Hoe kunnen we de druk op het penitentiaire stelsel verminderen?