• Slavernij-achtige uitbuiting in Nederland - Een inventariserende literatuurstudie in het kader van de uitbreiding van de strafbaarstelling van mensenhandel

      Leun, J.P. van der; Vervoorn, L. (WODC, 2004)
      Naar aanleiding van het VN-Verdrag inzake transnationale georganiseerde misdaad en de daarbij behorende Protocollen, zal de strafbaarstelling van het delict mensenhandel in het Wetboek van Strafrecht (artikel 250a Sr) worden herzien. Ook vormen van sociale en economische uitbuiting buiten de prostitutie zullen onder het bereik van het wetsartikel gaan vallen. Het kabinet heeft onlangs ingestemd met de aanbeveling van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel om beter zicht te krijgen op de vormen van moderne slavernij die nu nog buiten het bestek van de strafwetgeving inzake mensenhandel vallen.