• Slachtofferschap van online criminaliteit - Prevalentie, risicofactoren en gevolgen

   Sipma, T.; Leijsen, E.M.C. van (WODC, 2019)
   De centrale vraagstelling van het onderzoek is als volgt: wat zijn patronen van (herhaald) slachtofferschap van online criminaliteit en in hoeverre kunnen die worden verklaard door persoonskenmerken, online gedragingen en de gevolgen van eerder slachtofferschap? Op basis van empirisch onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord: In welke mate ervaren Nederlandse burgers slachtofferschap van online criminaliteit? In hoeverre hangt online slachtofferschap samen met eerdere slachtofferervaringen, internetgebruik, beschermingsmaatregelen en persoonskenmerken? In hoeverre heeft online slachtofferschap gevolgen voor angst voor online criminaliteit, internetgebruik, beschermingsmaatregelen en mentale gezondheidsproblemen? In welke mate is er sprake van herhaald slachtofferschap en in welke mate vormen de mogelijke gevolgen van online slachtofferschap een verklaring voor patronen in herhaald slachtofferschap?
  • Slachtofferschap van online criminaliteit - Een onderzoek naar behoeften, gevolgen en verantwoordelijkheden na slachtofferschap van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

   Leukfeldt, R.; Notté, R.; Malsch, M. (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), 2018)
   Dit onderzoek is een eerste verkenning in Nederland naar de impact op slachtoffers van online delicten, de behoeften van slachtoffers en de verantwoordelijkheden van politie, justitie en andere instanties bij de afhandeling van dergelijke delicten. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de vraag in hoeverre en hoe de situatie en behoeften van slachtoffers van online criminaliteit afwijken van de situatie en behoeften van slachtoffers van traditionele offline delicten. Onder de noemer ‘online criminaliteit’ vallen diverse delicten die kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit. Onder cybercriminaliteit vallen delicten waarbij de ICT-structuur zelf doelwit is én waarbij voor het plegen van dat delict ICT van wezenlijk belang is voor de uitvoering. Onder gedigitaliseerde criminaliteit vallen traditionele offline delicten die ook online kunnen worden gepleegd. De centrale vraag van dit onderzoek luidt: In hoeverre en hoe wijken de situatie en behoeften met betrekking tot politie/justitie van slachtoffers van online criminaliteit (zowel cybercrime als gedigitaliseerde criminaliteit) af van de situatie en behoeften van slachtoffers van traditionele offline delicten? INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksvragen en methode 3. Slachtofferschap traditionele offline delicten: behoeften en beleid 4. Gevolgen van slachtofferschap online delicten 5. Behoeften en verantwoordelijkheden na slachtofferschap 6. Conclusies en aanbevelingen