• Slachtofferschap van huiselijk geweld - aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag

   Dijk, T. van; Veen, M. van; Cox, E. (Intomart Gfk, 2010)
   Dit onderzoek vormt een van de deelonderzoeken van het Landelijk Onderzoek Huiselijk Geweld. Deze onderzoeken vloeien voort uit het project Aanpak huiselijk geweld, een onderdeel van het Veligheidsprogramma. Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende drie hoofdvragen:Met welke typen van huiselijk geweld worden slachtoffers van huiselijk geweld geconfronteerd?Met welke kenmerken kunnen slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland worden beschreven?Hoe kan het hulpzoekgedrag van slachtoffers van huiselijk geweld worden gekarakteriseerd?
  • Slachtofferschap van huiselijk geweld - Prevalentieonderzoek naar de omvang, aard, relaties en gevolgen van slachtoffer- en plegerschap

   Eijkern, L. van; Downes, R.; Veenstra, R. (Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen, 2018)
   Het doel van dit deelonderzoek is om de aard en omvang van slachtoffer- en plegerschap van huiselijk geweld in Nederland te schatten op basis van zelfrapportage-onderzoek onder de Nederlandssprekende bevolking (18 ), en daarbij voor zover mogelijk ook te rapporteren over de eventuele ontwikkeling daarin sinds het vorige onderzoek uit 2010. Dit rapport doet verslag van de analyses met betrekking tot de aard en omvang van huiselijk geweld. De hoofdvraag van dit onderzoek is: Wat is, op basis van zelfrapportage, de actuele aard en omvang van huiselijk geweld in Nederland en hoe heeft dit zich ontwikkeld sinds het vorige prevalentieonderzoek (zie link hiernaast)? Ten behoeve van dit onderzoek is een deelrapportage gemaakt getiteld: ''Prevalentie van huiselijk geweld in een online huishoudpanel versus een aselecte steekproef: een vergelijking tussen LISS en CBS', uitgevoerd door C.A. Lauret, R. Veenstra en A.J. van Duijn (Rijksuniversiteit Groningen, 2018). Het doel van dat rapport was om de gegevens over huiselijk geweld op basis van het LISS panel en de CBS steekproef te vergelijken. Hierbij gaat het om verschillen in aard en omvang van huiselijk geweld en eventuele verklaringen voor de gevonden verschillen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksopzet 3. De context van het onderzoek 4. Prevalentie van slachtofferschap 5. Gevolgen van slachtofferschap 6. (Ex-)partnergeweld 7. Prevalentie van plegerschap 8. De combinatie van slachtoffer- en plegerschap 9. Vergelijking tussen 2010 en 2017 10. Conclusie en discussie