• Slachtoffers in de beroepssfeer

      Unknown author (WODC, 1992)
      De aandacht voor het slachtofferschap bij de uitoefening van het beroep blijft meestal beperkt tot sectorbladen of in ernstige gevallen tot incidentele berichten in de nieuwsmedia. Als algemeen probleem van onze samenleving is het niet eerder gethematiseerd. Nu wordt bij slachtofferschap in de beroepssfeer al gauw gedacht aan politie-agenten (bijvoorbeeld ME-ers), gevangenispersoneel of geldlopers. Hoewel ook in dergelijke beroepen de gevolgen van slachtofferschap niet onderschat moeten worden, lijken deze beroepsbeoefenaren op zijn minst in enigerlei mate te zijn voorbereid op mogelijke confrontaties. Bij de beroepen die in dit themanummer aan de orde komen is dat niet of nauwelijks het geval. Hulpverleners, middenstanders, baliemedewerkers, keuringsartsen, conducteurs, leraren, reclasseringsmedewerkers hebben allen professionele opleidingen achter de rug ten behoeve van het contact met client, klant, patient of uitkeringsgerechtigde. Maar wat te doen als deze bedreigingen uit, begint te schelden, daadwerkelijk geweld gebruikt en dergelijke? Juist omdat het vaak als een `particulier' probleem wordt gezien, bestaat er nauwelijks inzicht in de omvang ervan. Hoe het ook zij, de auteurs in dit themanummer, waarvan de meesten werkzaam zijn in het betreffende beroepsveld, zijn van mening dat het slachtofferschap in hun sector al te lang is gerelativeerd.