• Stalking - Slachtoffers, daders en maatregelen tegen deze vorm van belagen

      Baas, N.J. (WODC, 1998)
      Stalking, het constant lastigvallen van iemand door hem of haar bijvoorbeeld voortdurend te volgen, in het oog te houden, te telefoneren en/of brieven te sturen, is een vorm van ongewenst gedrag waar tot voor kort weinig aandacht aan is besteed. Ter ondersteuning van het beleid om stalking tegen te gaan en de slachtoffers van stalking voldoende bescherming te bieden, is door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) deze literatuurverkenning uitgevoerd. Daarin wordt aandacht besteed aan de omvang van het probleem, de slachtoffers en daders, de door de slachtoffers geleden schade en maatregelen die tegen stalking kunnen worden genomen. In de literatuurverkenning wordt eerst ingegaan op de groeiende aandacht van de laatste jaren voor stalking en op de verschillen in de wijze waarop dit fenomeen wordt gedefinieerd. Vervolgens wordt aan de hand van gegevens over het aantal slachtoffers nagegaan welke omvang het probleem heeft. Verder wordt aandacht besteed aan de vraag of personen met bepaalde sociaal-demografische kenmerken een grotere kans lopen het slachtoffer van stalking te worden of zich schuldig te maken aan stalking. Aan de hand van de relaties die er tussen stalker en slachtoffer kunnen bestaan, worden stalkers in verschillende categorieën ingedeeld. Vervolgens wordt informatie gegeven over de motieven en het gedrag van stalkers. Verder wordt aandacht besteed aan de fysieke, psychische en materiële schade voor de slachtoffers die het gevolg is het het gestalkt worden. Tenslotte komt een aantal maaregelen ter sprake om stalken tegen te gaan en wordt iets gezegd over het mogelijk effect van sommige van deze maatregelen. De literatuurverkenning wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen en een discussie. INHOUD: 1. Inleiding 2. Voorgeschiedenis en huidige stand van zaken 3. Het begrip 'stalking' 4. Onderzoeken 5. Omvang van het probleem 6. Slachtoffers 7. Stalkers 8. Gedrag van stalkers 9. Wijze waarop het stalken verloopt 10. Duur van het stalken 11. Gevolgen van stalking voor slachtoffers 12. Maatregelen 13. Het effect van interventie bij stalkers 14. Aanbevelingen 15. Discussie