• Sanctiecapaciteit 2007 - Een beleidsneutrale prognose

      Moolenaar, D.E.G. (WODC, 2003)
      Dit rapport presenteert de vierde actualisering van de prognose sanctiecapaciteit die onder de verantwoordelijkheid van het WODC totstandkomt. Het betreft beleidsneutrale prognoses van de benodigde sanctiecapaciteit tot en met 2007 voor de terreinen taakstraffen (minder- en meerderjarigen), gevangeniswezen, vreemdelingenbewaring, tbs-klinieken, Halt en justitiële jeugdinrichtingen. ‘Beleidsneutraal’ wil zeggen dat de prognoses uitgaan van gelijkblijvend beleid. Het effect van voorgenomen beleids- en wetswijzigingen is niet in de prognoses verdisconteerd. Ook zijn de effecten van recentelijk ingezet beleid (na 2001) niet in de prognoses verwerkt, omdat de prognoses gebaseerd zijn op politie- en rechtbankcijfers tot en met 2001. INHOUD: 1. Inleiding 2. Verwachte ontwikkelingen in (achtergronden van) criminaliteit, opsporing en bestraffing 3. Taakstraffen meerderjarigen 4. Gevangeniswezen (exclusief vreemdelingenbewaring) 5. Vreemdelingenbewaring 6. Tbs-klinieken 7. Minderjarige verdachten en ondertoezichtstellingen 8. Halt-afdoeningen 9. Taakstraffen minderjarigen 10. Opvanginrichtingen 11. Behandelinrichtingen