• Samenspannen tegen XTC - Tussentijdse evaluatie van de XTC-Nota

   Neve, R.J.M.; Ooyen-Houben, M.M.J. van; Snippe, J.; Bieleman, B.; Kruize, A.; Bijl, R.V. (WODC, 2005)
   De door de nota 'Samenspannen tegen XTC' ingezette beleidsinspanning wordt geëvalueerd met drie metingen. Dit rapport is het resultaat van de tweede meting (bestaande uit twee onderzoeksprojecten) ofwel 'tussenevaluatie' van de XTC-nota. Deze evalutie richt zich op de periode tot 2004. Daaruit blijkt dat de inbeslagnames van XTC-tabletten en ontmantelingen van XTC-laboratoria in Nederland in de periode 2002-2003 een dalende tendens laten zien, evenals het aantal in het buitenland gedetineerde XTC-koeriers uit Nederland. Het aantal verdachten dat in Nederland door speciale opsporingsinstanties is aangehouden in verband met handel in grondstoffen of XTC of productie ervan, nam in 2003 wel toe ten opzichte van het jaar daarvoor. De zuiverheid van XTC op de binnenlandse markt blijft hoog bij een lage prijs. INHOUD: 1. Inleiding 2. Doel, vraagstelling en onderzoeksmethode 3. De beleidstheorie achter de XTC-nota en de indicatoren 4. Input: inzet van extra mensen en middelen 5. Proces: samenwerking en informatieuitwisseling 6. Output: de ontplooide activiteiten 7. Outcome: de tussentijdse resultaten van de XTC-nota 8. Samenvatting en conclusies
  • Samenspannen tegen XTC - Eindevaluatie van de XTC-nota

   Neve, R.J.M.; Ooyen-Houben, M.M.J. van; Bieleman, B.; Snippe, J. (WODC, 2007)
   Van 2001 tot eind 2006 worden activiteiten uitgevoerd in het kader van de nota ‘Samenspannen tegen XTC’. Doel van het in deze nota geformuleerde beleid is om door een versterking van de betrokken instanties en van de samenwerking tussen deze instanties een substantiële reductie in de productie van en handel in XTC te bewerkstelligen. In 2002 is de eerste meting van het evaluatieonderzoek van dit beleid uitgevoerd. In 2005 is de tussenmeting afgerond. In 2005/2006 is een eindmeting uitgevoerd. Doel van de eindmeting is te laten zien of de beoogde activiteiten en doelstellingen zijn gerealiseerd. Op basis van de eindevaluatie zal door beleidsmakers worden besloten of handhaving van de inspanningen vereist is.De probleemstelling van dit onderzoek luidt: In hoeverre zijn de in de XTC-nota beoogde inspanningen, processen en uitkomsten gerealiseerd? INHOUD: 1. Inleiding 2. Doel, vraagstelling en onderzoeksmethode 3. Input: inzet van extra mensen en middelen 4. Proces: samenwerking en informatie-uitwisseling 5. Output: de ontplooide activiteiten 6. Outcome: resultaten van de XTC-nota 7. Samenvatting en conclusies 8. Summary and conclusions