• Samen sterk met maatwerk - Een onderzoek naar de samenwerking tussen gemeenten bij de handhaving van milieurecht en ruimtelijk bestuursrecht

      Blomberg, A.B.; Michiels, F.C.M.A. (medew.) (Vrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1997)
      Het onderzoek bouwt voort op een onderzoek naar de effectiviteit van de milieurechtshandhaving dat door de Vrije Universiteit is verricht voor het ministerie van VROM. Daarin is geconstateerd dat er verschillende ambtelijke/bestuurlijke samenwerkingsvormen bestaan op het vlak van de handhaving van het milieurecht. De in dat onderzoek verkregen kennis en inzichten omtrent succes en falen in bedoelde samenwerkingsvormen worden in het onderhavige onderzoek verdiept. Tevens is het onderzoeksterrein uitgebreid tot het ruimtelijk bestuursrecht.