• Raamwerk voor de vaststelling van de landelijke prioriteiten van de politie

      Knoop, J.J. van der (Decide - Rijksuniversiteit Groningen, 2013)
      De aanleiding voor het onderhavige onderzoek is dat de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer heeft toegezegd dat na inwerkingtreding van de nieuwe Wet nationale politie, verantwoording plaats zal vinden volgens de in de nieuwe wet vastgelegde methodiek voor het stellen van landelijke prioriteiten (Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 29 628, nr. 256). Dit onderzoek betreft de wijze waarop de besluitvorming plaatsvindt over de vaststelling en uitwerking van de landelijke prioriteiten voor de politie. De centrale doelstelling is het opzetten van een raamwerk voor het besluitvormingsproces dat leidt tot vaststelling van de landelijke doelstellingen en de daarmee samenhangende regionale doelstellingen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Aanleiding en beleidscontext 3. Onderzoeksvragen 4. Aanpak 5. Wettelijk kader 6. Reconstructie en evaluatie van het overleg over de vorige lp 7. Soortgelijke besluitvormingsprocessen in andere sectoren 8. Evaluatie 9. Opzet van een raamwerk