• Sociale veiligheid op het spoor - Quickscan maatregelenpakket verbetering sociale veiligheid in treinen en op stations

      Abraham, M.; Egmond, P. van; Roorda, W.; Soomeren, P. van (DSP-groep, 2016)
      In maart 2015 heeft er zich een ernstig geweldsincident op het spoor voorgedaan tegen een NS-conducteur. Dit is aanleiding geweest om op 11 maart 2015 een gezamenlijk maatregelenpakket af te spreken voor de aanpak van sociale veiligheid op en rond het spoor met alle betrokken partijen, te weten de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Veiligheid en Justitie (VenJ), samen met de Nederlandse Spoorwegen (NS) en Prorail. Dit onderzoek heeft dan ook vooral tot doel inzicht te krijgen in wat anno februari 2016 de stand van zaken is van het pakket van acht maatregelen dat op 11 maart 2015 door de hierboven genoemde partijen gezamenlijk is afgesproken om de sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als reizigers te vergroten. De hoofdvragen1 van het onderzoek zijn: Wat houden de acht maatregelen in, wat zijn de doelen en wat zijn de verwachtingen ten aanzien van doelbereik? Wat is de stand van zaken van de uitvoering van de acht maatregelen? In hoeverre is het in de praktijk waarschijnlijk dat de verschillende maatregelen effect hebben (gehad) op de (ervaren) sociale veiligheid? Welke ontwikkeling is er de afgelopen periode te zien in (ervaren) sociale veiligheid? INHOUD: 1. Inleiding 2. Sociale veiligheid op het spoor 3. Sociale veiligheid op het spoor: achtergrond en ontwikkeling 4. Maatregel 1: Extra ondersteuning op de trein op risicolijnen en risicomomenten (dubbele bemensing) 5. Maatregel 2: Meer cameratoezicht op stations en proef met beeldschermen 6. Maatregel 3: Cameratoezicht in treinen 7. Maatregel 4: Versneld in gebruik nemen van de OV-chipkaart toegangspoortjes 8. Maatregel 5: Intensivering van de samenwerking tussen NS en politie 9. Maatregel 6: Stationsverbod versneld invoeren 10. Maatregel 7 'Lik op stuk' aanpak bij overtredingen 11. Maatregel 8: Inzet op hulpverlening en opvang overlastgevers 12. Totale pakket van maatregelen 13. Conclusies