• Professionals en protocollering

      Rovers, B.; Menger, A.; Donker, A.G.; Geenen, M.J.; Gieling, M.; Torre, E.J. van der; Sutcliffe, K.M.; Bruine, H. de; Fijn, H.; Beer, P. de (WODC, 2012)
      ARTIKELEN: 1. B. Rovers - De bijrol voor professionals in evidence-based criminaliteitspreventie 2. A. Menger en A.G. Donker - Bronnen van professionele effectiviteit. Over verantwoordelijkheid en ruimte van reclasseringswerkers 3. M.J. Geenen - Gimme hope. De rol van hoop in het werk van groepsleiders in een justitiële jeugdinrichting 4. M. Gieling en E.J. van der Torre - Veilig politiewerk: de basispolitie over geweld 5. K.M. Sutcliffe - De kenmerken van high reliability organizations (HRO's) 6. H. de Bruine, H. Fijn en P. de Beer - Hoog betrouwbaar organiseren in het OM. Beelden uit parketten 7. Internetsites. SAMENVATTING: In dit themanummer staan beroepen en organisaties in de justitieketen centraal, evenals de vraag hoe professionaliteit zich verhoudt tot de tendens om protocollen op te stellen voor allerlei werkprocessen waarbinnen voorheen sprake was van een zekere autonomie voor individuen en/of collegiale verbanden om deze processen naar eigen inzicht in te richten. Daarbij komt ook aan de orde of de (impliciete) tegenstelling tussen protocollering en professionele ruimte niet een valse is.