• Proefneming gestructureerde voorlichtingsrapportage (reclassering)

      Brand-Koolen, M.J.M. (WODC, 1978)
      De volgende vragen zijn in dit onderzoek beantwoord: (1) Welke zijn de voor- en nadelen voor zowel de opsteller als de lezer van de rapporten, indien deze rapporten tot op zekere hoogte gestructureerd worden? (2) Kan aan de hand van een dergelijke structuur meer concrete informatie verkregen worden over de wensen en meningen t.a.v. de inhoud van voorlichtingsrapporten, al dan niet in gestructureerde vorm, en zo ja, hoe luidt die informatie? In hoofdstuk 2 zal het verloop van het onderzoek kort geschetst worden. Daarna volgt in de hoofdstukken 3 en 4 een overzicht van de resultaten.