• Procesevaluatie pilot Doorzorgfunctionaris PI

      Buysse, W.; Dijk, B. van; Hofstra, D.; Szytniewski, B. (DSP-groep, 2018)
      De continuïteit van zorg voor (ex-)gedetineerden is een vraagstuk dat al langer de aandacht heeft binnen het gevangeniswezen en er zijn al meerdere signalen gegeven dat (door)zorgprocessen in detentie lang niet altijd goed verlopen. Casemanagers zijn binnen de penitentiaire inrichtingen (PI’s) verantwoordelijk voor het organiseren van de re-integratie en nazorg voor gedetineerden. Zij zijn echter niet psychiatrisch geschoold en dus niet opgeleid om de doelgroep met psychische problematiek door te begeleiden naar zorg. Met het oog hierop is door het ministerie in 2016 besloten tot de pilot doorzorgfunctionaris. Een doorzorgfunctionaris is een BIG geregistreerde zorgprofessional die ervaring heeft in het begeleiden van mensen met psychische problematiek. Onder meer SPV-ers komen voor deze functie in aanmerking. Op 1 december 2016 startte de eerste PI (Arnhem) met een doorzorgfunctionaris en per 1 maart 2017 kwamen daar twee PI’s bij (Grave, Zaanstad). Vanaf eind 2017 tot en met voorjaar 2018 zijn vier andere PI’s er bijgekomen, te weten in Alphen aan den Rijn, Dordrecht, Heerhugowaard en Leeuwarden. Voorafgaand aan het onderzoek zijn vier hoofdvragen geformuleerd: Op welke wijze wordt in de PI’s invulling gegeven aan de functie doorzorgfunctionaris? Hoe verloopt de uitvoering van de activiteiten van de doorzorgfunctionaris? Wat zijn de (voorlopige) resultaten van de activiteiten van de doorzorgfunctionaris? Welke lessen kunnen uit de pilots worden geleerd? Voor de drie PI’s die het langst met een doorzorgfunctionaris werken (Arnhem, Grave en Zaanstad), worden alle onderzoeksvragen beantwoord. De procesevaluatie bestaat voor hen uit drie onderdelen: interviews, analyse van registratiegegevens en casusonderzoek. INHOUD: 1. Inleiding 2. Opzet van het onderzoek 3. Opzet pilot doorzorgfunctionaris 4. Implementatie en functie doorzorgfunctionaris 4. Uitvoering en resultaten PI Arnhem 5. Uitvoering en resultaten PI Grave 6. Uitvoering en resultaten JC Zaanstad 7. Conclusies