• Problemen met geld en delinquent gedrag van adolescenten

      Blom, M.; Weijters, G.; Laan, A.M. van der (WODC, 2011)
      Dit zijn de resultaten van een deelonderzoek naar de relatie tussen schulden en delinquent gedrag onder jongeren. Doel van dit onderzoek is drieledig. Ten eerste wordt nagegaan in hoeverre het hebben van problemen met geld samengaat met (verschillende typen) zelfgerapporteerd delinquent gedrag. Ten slotte wordt gekeken of deze relatie verschillend is als je uitsplitst naar geslacht, leeftijd en herkomstgroep.