• Probleemouders, probleemkinderen? - Een literatuurstudie van transgenerationele overdracht van problemen die tot kinderbeschermingsmaatregelen (kunnen) leiden

      Baas, N.J. (WODC, 2001)
      In dit literatuuronderzoek wordt de vraag gesteld of problemen die tot kinderbeschermingsmaatregelen aanleiding (kunnen) geven, van generatie op generatie worden overgedragen. De literatuur over transgenerationele overdracht heeft grosso modo betrekking op de volgende problemen: verwaarlozing van minderjarigen; mishandeling van minderjarigen; seksueel misbruik van minderjarigen, en deviant en crimineel gedrag van minderjarigen. De opbouw is als volgt. Eerst zal worden nagegaan in hoeverre met betrekking tot alle vormen van ouderlijk wangedrag tegenover kinderen samen, en bij verwaarlozing,mishandeling en seksueel misbruik van kinderen afzonderlijk, sprake is van transgenerationele overdracht. Eveneens wordt onderzocht in hoeverre er sprake is van transgenerationele overdracht van deviant en criminaal gedrag bij kinderen. Daarna wordt aangegeven welke factoren een dergelijke overdracht in de hand kunnen werken en welke factoren daar juist bescherming tegen kunnen bieden, hetzij direct hetzij indirect. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van verschillende theorieën over mechanismen die aan de transgenerationele overdracht en de doorbreking daarvan ten grondslag kunnen liggen. Daarna wordt een overzicht gegeven van de in de literatuur genoemde methodologische aspecten met betrekking tot dit onderzoek. Besloten wordt met een slotbeschouwing naar aanleiding van de resultaten van deze literatuurstudie. INHOUD: 1. Inleiding 2. Transgenerationele overdracht 3. Risicoverhogende en protectieve factoren 4. Mechanismen 5. Methodologische factoren 6. Slotbeschouwing