• Personeel en regiem - Opstelling en meningen van gevangenispersoneel in twee inrichtingen voor middellanggestraften

      Linden, B. van der (WODC, 1979)
      INHOUD: 1. Inleiding 2. De onderzoeksopzet 3. Taakomschrijving van de verschillende personeelscategorieën binnen de P.V.I. 'Nederheide' en de gevangenis 'De Boschpoort' 4. De opstelling van het gevangenispersoneel tegenover de gedetineerden 5. Door het gevangenispersoneel gesignaleerde problemen met betrekking tot gedetineerden 6. Regiemsperceptie en -evaluatie 7. Het formeel en informeel overleg binnen beide inrichtingen 8. De personeelsverhoudingen binnen de P.V.I. 'Nederheide' en de gevangenis 'De Boschpoort' SAMENVATTING: Het onderzoek 'middellang-gestraften' heeft ten doel het beleid ten aanzien van deze categorie gedetineerden te evalueren. Centraal daarbij staat de vraag welke effecten de twee bestaande inrichtingen voor volwassen middellang-gestraften - de Penitentiaire Vormingsinrichting 'Nederheide' en de gevangenis 'De Boschpoort' - hebben op de daar verblijvende gedetineerden. Zo wordt onderzocht hoe de betrokken gedetineerden hun detentie ervaren, welke houdingsveranderingen tijdens het verblijf optreden, en hoe de gevangeniservaring na het ontslag doorwerkt in het functioneren in de 'vrije maatschappij'.