• Bescherming van persoonsgegevens in het justitiële domein - Richtlijnen voor Statistical Disclosure Control - Project Privacy Utility Tools 2.0

      Bargh, M.S.; Latenko, A.; Braak, S. van den; Vink, M.; Meijer, R. (WODC, 2021-05)
      Er bestaan verschillende technologieën om persoonsgegevens in een dataset te beschermen. SDC-technologieën (Statistical Disclosure Control) zijn daar een onderdeel van. Deze technologieën zijn ontwikkeld om de hoeveelheid persoonsgegevens in een dataset te beperken en tegelijk de bruikbaarheid van de gegevens te behouden. SDC-technologieën kunnen worden toegepast op zowel microdatasets als geaggregeerde datasets. Microdatasets, die (zeer) omvangrijk kunnen zijn, bestaan uit gestructureerde tabellen met een aantal rijen, die staan voor personen, en een aantal kolommen, die staan voor de kenmerken (attributen) van die personen (zoals hun leeftijd, geslacht en beroep). Geaggregeerde datasets zijn opgebouwd uit microdata. Een geaggregeerde dataset bevat een of meer tabellen met een aantal rijen en kolommen, die corresponderen met een aantal groepskenmerken, die weer een subset zijn van de kenmerken in de betreffende microdata. Het hoofddoel van ons onderzoeksproject is het vergroten van de kennis binnen de Nederlandse overheid, en meer in het bijzonder het ministerie van Justitie en Veiligheid, over SDC-technologie, en de mogelijkheden, de beperkingen en het gebruik daarvan. In navolging van eerdere publicaties (Bargh et al., 2018, 2020) zetten we in dit rapport een volgende stap naar de ingebruikname van SDC-technologie binnen overheidsinstanties door enkele initiële richtlijnen te ontwikkelen voor het gebruik van SDC-technologie in de praktijk. We verwachten dat SDC-technologie op die manier toegankelijker wordt voor data stewards die verantwoordelijk zijn voor het op verantwoorde wijze delen of openstellen van datasets. INHOUD: 1. Introduction, 2. On adopting SDC technology for protecting personal data, 3. Generic guidelines, 4. Microdata specific guidelines, 5. Tabular data specific guidelines, 6. Conclusion.