• Periodieke meting van waardering dienstverlening door klanten veldorganisaties DPJ&R - Vooronderzoek

      Ligthart, J.V.; Zijde, J. van der (Van de Bunt adviseurs, 1996)
      De Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering (DPJ&R) wil komen tot een instrument voor het periodiek meten van klantwaardering bij klanten van (A) de Raad voor de Kinderbescherming, (B) gezinsvoogdij-instellingen, en (C) het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het instrument is primair bedoeld voor de veldorganisaties en in tweede instantie voor Justitie. Van de Bunt is gevraagd vooronderzoek uit te voeren rond drie kernvragen: Welke behoeften en verwachtingen heeft men in DPJ&R-veldorganisaties ten aanzien van periodieke meting klantwaardering? Welke factoren in dienstverlening zijn bepalend voor waardering/(on)tevredenheid? Op welke wijze kan 'waardering' door veldorganisaties zelf het beste worden gemeten? De resultaten van de literatuurstudie zijn gerapporteerd in Bijlage 1: Literatuurstudie & Desk Research (apart rapport); de resultaten van de interviewronde zijn gerapporteerd in Bijlage 2: Resultaten interviewronde (apart rapport). De uitgangspunten voor het hoofdonderzoek staan weergegeven in het onderhavige rapport.