• Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit - Periode 1980-1988

      Junger-Tas, J.; Kruissink, M. (WODC, 1990)
      In dit rapport is de jeugdcriminaliteit bezien vanuit dubbel perspectief. In de eerste plaats zijn verschillende statistische bronnen - zoals de politiestatistiek en de justitiele statistiek - geanalyseerd, zodat meer inzicht verkregen kon worden in de bekend geworden jeugdcriminaliteit en de reacties daarop van de justitiele autoriteiten. Tevens is een vergelijking opgenomen van de straftoemeting in 1985 en 1987 door de kinderrechters. In de tweede plaats werd, evenals twee jaar geleden, een self-reportonderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse jeugd van 12 tot 18 jaar, waarbij een representatieve steekproef werd getrokken. Naast aard en omvang van de jeugdcriminaliteit wordt ook ingegaan op het verband tussen delinquentie en een aantal sociaal-demografische kenmerken (sekse, leeftijd, opleidingsniveau, urbanisatiegraad en mobiliteit). Tevens wordt het verband tussen delinquentie en 'probleemgedrag' (alcohol- en druggebruik, schoolverzuim) en het verband tussen delinquentie en sportbeoefening belicht.