• Organisatie strafrechtelijke milieuhandhaving - Vooronderzoek inzake implementatie nieuwe organisatie Functioneel Parket en politie

      Rayer, J.; Mil, K. van; Smits, J.; Bouwens, N. (medew.); Weber, M. (medew.) (WODC, 2006)
      In 2007 is een evaluatie voorzien van de regionale milieuteams (RMT’s) en interregionale milieuteams (IMT’s). Het gaat daarbij niet alleen om omvang, vorm en deskundigheid, maar ook om de vraag of de teams in staat zijn zicht en greep te krijgen op de zwaardere milieudelicten. Dit is het hieraan voorafgaande inventariserende onderzoek waarbij de volgende vraag centraal staat: hoe vordert de implementatie van de nieuwe uitvoeringsorganisatie en zijn de vorderingen conform de afspraken, aannames en uitgangspunten die gesteld zijn in de brief van de ministeries van BZK en VROM van 25 maart 2004 (kamerstuknr. 22 343) aan de Tweede Kamer inzake de versnipperde aanpak van milieucriminaliteit.