• Nederlandse antiterrorismeregelgeving getoetst aan fundamentele rechten - een analyse met meer bijzonder aandacht voor het EVRM

      Kempen, P.H.P.H.M.C. van; Voort, J. van der (Radbouduniversiteit Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2010)
      Nederland hanteert in de strijd tegen terrorisme een brede beleidsbenadering. Deze benadering richt zich op het vroegtijdig onderkennen van radicaliseringsprocessen bij groepen en individuen, zodat met behulp van gerichte interventiestrategieën voorkomen kan worden dat zij terroristisch geweld plegen. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een aantal wetswijzigingen. De Commissie Suyver was ingesteld om het kabinet te adviseren over de opzet van een evaluatieonderzoek naar het Nederlandse antiterrorismebeleid. Doel van deze analyse is om conform aanbeveling 9 en 13 van de Commissie aandacht te besteden aan de vraag hoe de Nederlandse antiterrorismewetgeving zich verhoudt tot de grondrechten en fundamentele rechtsbeginselen (mensenrechten) en op welke wijze de rechter het overheidsoptreden bij de uitoefening van de maatregelen heeft beoordeeld.