• Maatschappelijke kosten-batenanalyse brandveiligheid in woningen

      Hof, B.; Rougoor, W.; Tieben, B. (SEO Economisch Onderzoek, 2014)
      Dit onderzoek heeft betrekking op beleidsmaatregelen die de brandveiligheid in woningen kunnen verbeteren. In een eerste stap is een inventarisatie gemaakt van mogelijke beleidsmaatregelen: een long list. Uit deze lijst van mogelijke beleidsmaatregelen is een selectie gemaakt van enkele maatregelen. Deze zijn vervolgens nader uitgewerkt en er is ingeschat welke maatschappelijke baten en kosten optreden bij invoering van de geselecteerde beleidsmaatregelen. Deze uitkomsten kunnen behulpzaam zijn bij het nemen van beleidsbeslissingen. INHOUD: 1. Inleiding en probleemstelling 2. Brandveiliger woningen 3. Inleiding op de MKBA 4. Verplichte woningsprinklers 5. Brandveiligheidseisen meubilair en matrassen 6. Conclusies, discussie en mogelijk vervolgonderzoek