• M/V en verder - Sekseregistratie door de overheid en de juridische positie van transgenders

      Brink, M. van den; Tigchelaar, J. (Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF), 2014)
      In augustus 2012 is het Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte bij de Tweede Kamer ingediend om verandering in de bestaande van toepassing zijnde regelgeving te brengen (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2011-2012, nr. 33 351). Als het voorstel wordt aangenomen, hoeven transgenders geen sterilisatie en geslachtsaanpassende operatie meer te ondergaan om hun geslachtsaanduiding in de burgerlijke stand en daarmee in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) te laten veranderen. Dit onderzoek betreft de volgende probleemstelling: In hoeverre en onder welke voorwaarden is het mogelijk mede in het licht van internationaalrechtelijke verplichtingen, het geslacht in sommige gevallen onbepaald te laten, en welke juridische en praktische problemen kunnen daardoor ontstaan of juist worden verholpen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Sekseregistratie in Nederland 3. Internationaalrechtelijke verplichtingen 4. Ontwikkelingen en ervaringen in het buitenland 5. Analyse: mogelijkheden & gevolgen 6. Beantwoording onderzoeksvragen en conclusies