• Literatuurscan oorzaken geweld tegen kinderen en jongeren in afhankelijkheidsrelaties

      Slotboom, A.; Rodermond, E.; Wijkman, M.D.S.; Hendriks, J. (Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2012)
      Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (Commissie Deetman), heeft de Minster van Veiligheid en Justitie, mede namens de Staatssecretaris van VWS,  een onderzoek naar dieperliggende oorzaken van seksueel geweld en andere vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties toegezegd aan de Tweede Kamer. Dit onderzoek heeft betrekking op de eerste fase van het onderzoek. Het betreft een literatuurscan die de stand van de wetenschappelijke kennis op hoofdlijnen in kaart moet brengen met betrekking tot de etiologie van seksueel geweld en fysiek geweld tegen kinderen en jongeren, binnen afhankelijkheidsrelaties. De volgende deelvragen staan daarbij centraal: Wat is de stand van de kennis over de etiologie van fysieke kindermishandeling en seksueel misbruik? Waar liggen grofweg de mogelijkheden om te interveniëren? Op welke thema's zou nader, al dan niet empirisch, onderzoek in Nederland wenselijk zijn en hoe zou dat er idealiter uitzien? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode 3. Fysieke mishandeling binnen het gezin 4. Seksueel misbruik binnen het gezin 5. Seksueel misbruik buiten het gezin 6. Conclusie en discussie