• Politiemonitor bevolking 1997 - Landelijke rapportage

   Unknown author (B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies, 1997)
   Dit is de rapportage van het derde grootschalige bevolkingsonderzoek waarbij gebruik is gemaakt van de Politiemonitor Bevolking: een vragenlijst, ontwikkeld door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. Voor de rapportage van 1997 zijn ruim 76.000 inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder geënqueteerd. Dit landelijke rapport bevat de beschrijving van de landelijke uitkomsten, alsmede die van de afzonderlijke 25 politieregio's (zie: Ra 11.175-B t/m Ra 11.175-Y). In de regionale rapporten worden per regio de uitkomsten voor de betreffende regio gepresenteerd en vergeleken met het landelijke beeld. De rapportage geeft een beeld van de aard en omvang van de criminaliteit en de behoefte aan veiligheidszorg, over het niveau van functioneren van de politie en over de kwaliteit van de geboden veiligheidszorg. Alle rapporten zijn als volgt ingedeeld: In deel A wordt eerst ingegaan op de probleemgevoeligheid van de eigen woonbuurt, en de subjectieve en objectieve kant van onveiligheid. Inmiddels wordt erkend, dat een complex van factoren bepalend is voor de mate waarin men zich onveilig voelt. Veel van die factoren hebben betrekking op de problemen die mensen in hun directe leefomgeving signaleren. Tot slot wordt ingegaan op het feitelijk slachtofferschap van diverse vormen van criminaliteit. Deel B gaat in op de verhouding tussen de politie en burgers, waarbij het aangiftegedrag van burgers, algemene contacten, en het oordeel van de bevolking m.b.t. het politieel functioneren aan de orde komen. Deel C gaat in op het preventiegedrag van burgers m.b.t. de eigen verantwoordelijkheid slachtofferschap van criminaliteit te voorkomen. In de bijlagen zijn de onderzoeksverantwoording en de vragenlijst opgenomen.
  • Politiemonitor bevolking 2001 - Landelijke rapportage

   Unknown author (B&A Groep Beleidsonderzoek en -advies, 2001)
   Rapportage van de vijfde meting van het landelijk onderzoek Politiemonitor Bevolking. Het onderzoek bevat een groot aantal vragen over verschillende aspecten van veiligheid en het functioneren van de politie die in 2001 aan bijna 90.000 Nederlanders zijn voorgelegd.
  • Politiemonitor Bevolking 2004 - Landelijke rapportage

   Unknown author (B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies, 2004)
   De Politiemonitor Bevolking is een periodiek bevolkingsonderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, preventiegedrag van burgers en de kwaliteit van het optreden van de politie.