• Knelpunten in marktwerking regelgeving (vervolgonderzoek)

      Unknown author (Bureau Bartels, 2000)
      Dit onderzoek staat ten dienste van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). De probleemstelling, die aan het onderzoek ten grondslag ligt, kan in algemene termen als volgt worden geformuleerd: Het inventariseren van knelpunten die burgers en bedrijven ervaren ten aanzien van de regelgeving, de werking van markten, en het functioneren van het overheidsapparaat.