• Knelpunten in marktwerking en regelgeving

      Unknown author (Bureau Bartels, 1997)
      Dit onderzoek staat ten dienste van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). Binnenkort gaat de MDW-operatie haar vierde tranche in. De beleving van allerlei knelpunten door burgers en bedrijven zal wederom een basis vormen voor de selectie van nieuwe thema's in de MDW-operatie. Om inzicht te verkrijgen in zulke knelpunten is een inventariserend onderzoek uitgevoerd onder burgers en bedrijven. De probleemstelling van het onderzoek kan als volgt worden geformuleerd: Het inventariseren van knelpunten die burgers en bednjven ervaren ten aanzien van de regelgeving, de werking van markten en het functioneren van het overheidsapparaat.