• Kinderbescherming

      Deijkers, E.; Kruithof, B.; Boutellier, J.C.J.; Yperen, T. van; Hermanns, J.; Meuwese, S.; Roermund, B. van; Dantzig, A. van (WODC, 2002)
      ARTIKLEN: 1. E. Deijkers - De kinderbescherming: hoe nu verder? 2. B. Kruithof - ‘Dat strengheid ook liefde is’; meer dan een eeuw kinderbescherming 3. J.C.J. Boutellier - Jeugdbescherming als speerpunt van jeugdbeleid 4. T. van Yperen - Vasthoudend en effectief vernieuwen van jeugdzorg 5. J. Hermanns - Wat werkt in de gezinsvoogdij? 6. S. Meuwese - Jeugdzorg in het perspectief van internationale rechtsnormen 7. B. van Roermund - Jeugdbescherming als rechtsbescherming 8. A. van Dantzig - Een frisse kijk op de Kinderbescherming; over verzwegen vanzelfsprekendheden SAMENVATTING: Afgezien van op zich nuttige discussies over de structuur en organisatie van de vrijwillige jeugdzorg en de kinderbescherming is het wenselijk ook aandacht te besteden aan veel fundamentelere vragen. Zou in Nederland niet veel ondubbelzinniger moeten worden gekozen voor de bescherming van het kind, ook al zou dit een aantasting betekenen van het ouderlijk gezag? En zou er niet nog veel meer moeten worden gedaan aan de instroomproblematiek, de preventie dus? Waar kunnen ouders met vragen over opvoeding eigenlijk terecht zonder dat zij meteen als een ‘probleemgeval’ worden bestempeld? Biedt de samenleving ouders wel genoeg steun bij hun opvoedkundige taken? In dit themanummer wordt getracht met artikelen uit (internationaal-)juridische, (rechts)filosofische, sociologische, historische, pedagogische en bestuurlijke hoek antwoord te geven op deze vragen.