• Kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving

      Haan-Kamminga, A.; Kwakman, E.H.G.; Herweijer, M.; Otte, M.; Rothengatter, J.A. (Rijksuniversiteit Groningen - Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, 2000)
      In het onderzoek staat de mogelijke overdracht van de bevoegdheid tot het verrichten van verkeershandhaving van de politie naar het wegbeherende bestuur centraal. Doel van het onderzoek was om te inventariseren welke kansen en risico' s een dergelijke overdracht met zich zouden brengen. Daartoe is een ex ante evaluatie-onderzoek uitgevoerd, waarbij de mogelijke toekomstige situatie in drie varianten is uitgewerkt. Variant A gaat over de bestuurlijke handhaving op het hoofdwegennet, variant B betreft het parkeren in stedelijke gebieden waar een fiscaal nalevingsregime bestaat en variant C betreft de bestuurlijke verkeershandhaving op het overige wegennet. Uit het onderzoek blijkt dat sommige maatregelen ook binnen de bestaande structuur genomen kunnen worden. Dit gaat in het bijzonder op voor het benutten van financiële prikkels en het overdragen van parkeerhandhaving (fout parkeren) aan de zogenaamde gefiscaliseerde gemeenten. Voor verdergaande maatregelen ten behoeve van overdracht van handhavingsbevoegdheden aan het bestuur zou een aanpassing van het juridische instrumentarium moeten worden voorbereid.