• Jaarrapport Integratie 2007

      Dagevos, J. (red.); Gijsberts, M. (red.) (WODC, 2007)
      Een vergelijking van verdachtenpercentages tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen laat zien dat het met het criminaliteitsaspect van het integratievraagstuk niet al te rooskleurig gesteld is. In 2004 werden niet-westerse allochtonen in vergelijking met autochtonen meer dan drie keer zo vaak als verdachte door de politie geregistreerd. Van de grote vier ‘klassieke’ niet-westerse herkomstgroepen werden Antillianen het vaakst als verdachte geregistreerd en Turken het minst vaak. Ook nadat gecorrigeerd wordt voor een aantal sociaal-economische achtergrondvariabelen is de kans op het verdacht zijn van een misdrijf nog steeds aanzienlijk groter voor de vier grote ‘klassieke’ niet-westers allochtone herkomstgroepen. Daarbij valt vooral de grote oververtegenwoordiging van tweede generatie Marokkanen en eerste generatie Antillianen op. Dit onderzoek is gepubliceerd als hoofdstuk in de SCP-rapportage Jaarboek integratie 2007.