• Handhaving prostitutiebranche door gemeentelijke diensten - Evaluatie van de preventie, controle en handhavingsactiviteiten van gemeentelijke diensten in het kader van de Evaluatie Prostitutiebeleid

      Lier, L. van; Naber, P.; Verheij, M.; Zandhuis, E.; Daniëls, M.; Haverkamp, A. (WODC, 2002)
      ES&E heeft in het kader van Evaluatie Prostitutiebeleid een deelonderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop en de resultaten waarmee lokale partners hun handhavingsrol ten aanzien van prostitutie vormgeven. Het betreft hier met name diensten die op gemeentelijk niveau opereren en waartoe een directe landelijke toegang tot databestanden ontbreekt, namelijk Bouw- en Woningtoezicht, Brandweerkorpsen, Sociale Diensten en GGD-en. De onderzoeksvragen zijn met semi-gestructureerde vragenlijsten in persoonlijke of telefonische interviews beantwoord. Het betrof 20 gemeentelijke diensten, gespreid over Nederland en met een variërende gemeentegrootte. Na een bespreking van de onderzoeksvragen en -opzet worden in aparte hoofdstukken de resultaten van de betreffende diensten besproken (beleidsuitgangspunten, organisatie van voorlichting en communicatie, toezicht en controle, daadwerkelijke handhaving, toekomstplannen en mogelijke 'goede voorbeelden' die zich voordoen).