• Haalbaarheidsstudie recidivemeting Forensische Zorg

      Schönberger, H.J.M.; Wartna, B.S.J. (WODC, 2013)
      Door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt een integraal informatiesysteemvoor de forensische zorg  (IFZO) ontwikkeld. Alle instanties die forensische zorg indiceren of leveren worden op dit systeem aangesloten. Vanaf 2010 is dat het geval voor het Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP), de reclassering moet nog volgen. Het WODC is gevraagd een haalbaarheidsstudie verrichten om de Recidivemonitor uit te breiden tot diverse subgroepen van (ex-)patiënten die in de forensische zorg zijn ondergebracht.