• Haalbaarheidsstudie 2 Recidivemeting forensische zorg - Nader onderzoek naar de ontwikkeling van een recidivemonitor voor de sector forensische zorg

      Boonmann, C.; Wartna, B.S.J.; Schapers, C.E. (WODC, 2015)
      Centraal in deze tweede haalbaarheidsstudie staat de vraag in hoeverre door koppeling van reeds bestaande informatievoorzieningen aan de Justitiële Documentatie uit de OBJD, een betrouwbaar beeld kan worden gegeven van de strafrechtelijke recidive van justitiabelen die vóór 2011 uit één van deze vijf Forensische Zorg-titels zijn uitgestroomd. In de beschrijving van de resultaten wordt onderscheid gemaakt tussen titels die betrekking hebben op forensische zorg tijdens detentie (overbrenging vanuit het gevangeniswezen naar een psychiatrisch ziekenhuis of de hulpverlening) en forensische zorg in het kader van voorwaarden bij een sanctie (voorwaardelijke veroordeling, sepot met voorwaarden en voorwaardelijke invrijheidstelling met bijzondere voorwaarden). Eerste haalbaarheidsstudie (zie link bij: Meer informatie)