• Haalbaarheid recidiveonderzoek onder gedetineerden opgenomen in de monitor nazorg

      Verweij, S.; Wartna, B.S.J. (WODC, 2016)
      In deze voorstudie is bekeken welke mogelijkheden er zijn om recidiveonderzoek te doen. Eerst is onderzocht of de gegevens die zijn verzameld in het kader van de monitor nazorg kunnen worden gekoppeld aan de Recidivemonitor. Daarna is nagegaan of de groep gedetineerden die voorkomt in de monitor nazorg representatief is voor de totale groep ex-gedetineerden die tot de doelgroep behoort en langer dan twee weken in detentie verblijft. Vervolgens is gekeken welke gegevens beschikbaar zijn voor het recidiveonderzoek. Ten slotte is uitgezocht welk type effectonderzoek haalbaar is.