• Grote strafrechtelijke milieu-onderzoeken

      Berg, E.A.I.M. van den; Eshuis, R.J.J. (WODC, 1996)
      Doel onderzoek: Het doen van aanbevelingen betreffende de organisatie en aanpak van grote multidisciplinaire strafrechtelijke milieu-onderzoeken, gebaseerd op een historische beschrijving van ervaringen, knelpunten, oplossingen en actuele trends in de strafrechtelijke aanpak van zware milieucriminaliteit. Daarnaast de ontwikkeling van een standaard evaluatiemodel voor multidisciplinaire strafrechtelijke milieu-onderzoeken. Opzet: Evaluatie van 19 geselecteerde grote milieu-onderzoeken door middel van dossier-analyse (processen-verbaal, knelpuntennotities, evaluatieverslagen) aangevuld met gesprekken met officieren van justitie, politie, leden milieubijstandsteam, DCRI en andere betrokkenen. Gesprekken vinden plaats aan de hand van een concept evaluatiemodel gebaseerd op literatuurstudie.