• Grenzen aan hereniging - De regels met betrekking tot het bestaansmiddelenvereiste per september 1993

      Bedem, R.F.A. van den; Brink, J.C. van den (WODC, 1995)
      Doel: Inzicht verkrijgen omtrent de wijze waarop het beleid met betrekking tot het beschikken over voldoende middelen van bestaan wordt geïnterpreteerd en in de praktijk wordt toegepast door de hoofden van plaatselijke politie bij het behandelen van verzoeken om toelating in het kader van gezinshereniging. Wat zijn onduidelijkheden en knelpunten bij de toepassing van het bovenstaande beleid? Wat zijn de verschillen met vroeger beleid? Bestaan er verschillen in de uitvoeringspraktijk tussen vreemdelingendiensten? Opzet: Inventarisatie van de literatuur omtrent de beleidswijziging die op 16 september 193 heeft plaatsgevonden. Gesprekken zijn gevoerd met medewerkers van diverse vreemdelingendiensten over de implementatie en de huidige uitvoeringspraktijk. Aan de hand van casusbeoordeling is de praktijk inhoudelijk getoetst. De regelgeving blijkt op een aantal punten verbeterd te kunnen worden. Zowel te vage als te gedetailleerd geformuleerde regels kunnen in de praktijk echter problemen opleveren.