• Gezinsvoogden aan het werk - De uitvoering van de ondertoezichtstelling in 1993

      Mertens, N.M. (WODC, 1995)
      De gezinsvoogdij-instellingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de kinderrechter uitgesproken maatregel van ondertoezichtstelling. Onderzocht is met welke doelstellingen de gezinsvoogden werken en hoe ze daadwerkelijk uitvoering geven aan de maatregel. Tevens is nagegaan in hoeverre de vooropgestelde doelen bereikt zijn bij beëindiging van de ondertoezichtstelling. Probleemstelling: Wat beoogt men met de ots-maatregel te bereiken, met andere woorden welk doel stellen gezinsvoogden zich bij hun pupillen? Op welke manier tracht men dit doel te bereiken, met andere woorden met welke middelen, werkwijzen en methodieken werken gezinsvoogden? In hoeverre wordt het gestelde doel volgens hen bereikt? Opzet: Analyse van dossiers betreffende ots-en en intervieuws met betreffende gezinsvoogden.