• Gezinsbegeleiding in vrijwillig en gedwongen kader

      Buysse, W.; Hilhorst, N.; Broeders, A.-M.; Loef, L. (medew.); Maarschalkerweerd, A. (medew.) (WODC, 2010)
      De kinderrechter heeft de bevoegdheid om een minderjarige onder toezicht van een bureau jeugdzorg te stellen. Op dit moment is een wetsvoorstel aanhangig dat de gronden voor een ondertoezichtstelling (OTS) verscherpt. Eén van de voorwaarden voor de implementatie van de gewijzigde kinderbeschermingswetgeving is dat er een voldoende aanbod is van vormen van langdurige gezinsbegeleiding in het vrijwillige kader. Het doel van dit onderzoek is tweeledig: In beeld brengen of en in welke mate de rechter de OTS oplegt of verlengt, terwijl ouders doordrongen zijn van de problemen en bereid zijn om in vrijwillig kader gezinsbegeleiding te aanvaarden. Zicht krijgen op het lokale, provinciale en landelijk gefinancierde aanbod aan vrijwillige langdurige gezinsbegeleiding en de eventuele knelpunten die verhinderen dat daarvan gebruik gemaakt kan worden. INHOUD: 1. Inleiding 2. Beleidskader 3. Onderzoeksvragen en aanpak 4. Gezinsbegeleiding in gedwongen kader 5. Factoren die een rol spelen bij opleggen en verlengen (v)OTS-zaken 6. Gezinsbegeleiding in vrijwillig kader 7. Conclusies