• Geweld binnen en buiten - Aard, omvang en daders van huiselijk en publiek geweld in Nederland

      Lünnemann, K.D.; Bruinsma, M.Y. (WODC, 2005)
      Uit dit onderzoek, dat in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en IVA, komt naar voren dat een op de vijf bij de politie geregistreerde geweldsdelicten huiselijk geweld betreft. De meeste incidenten zijn binnen (ex-)relaties (80%) en een grote meerderheid van de verdachten is man (90%). De zwaarste incidenten vinden plaats in en om de woning en twintig procent gebruikt een wapen, meestal slag of steekwapens. Bij huiselijk geweld is de spreiding in leeftijd van de verdachten groot. Het onderzoek laat zien hoe vaak huiselijk geweld en publiek geweld voorkomen en gaat in op de verschillen en de overeenkomsten. Verder geeft het inzicht in de ontwikkelingen in het geregistreerde straatgeweld tussen 1998 en 2002. Tot slot is gekeken naar de mate waarin plegers van publiek geweld zich ook schuldig maken aan huiselijk geweld.Publiek geweldPubliek geweld komt voor het grootste deel voor tussen onbekenden (65%). Het aantal aangiften van geweld tussen onbekenden is tussen 1998 en 2002 met ongeveer 20 procent toegenomen. De toename van het aantal aangiftes wil niet zeggen dat het geweld is toegenomen, het kan er ook op duiden dat mensen sneller geneigd zijn aangifte te doen van minder ernstige geweldsincidenten.Geweld tussen vrienden en bekenden betreft gemiddeld zeventien procent van de aangiften en bij veertien procent is sprake van geweld tussen vage bekenden. Bij vier procent is sprake van geweld tussen buren.Bij publiek geweld bestaat een sterke concentratie in de jongste leeftijdsgroepen, waarbij met name 19-minners vooral slachtoffers maken in hun eigen leeftijdcategorie. Wel blijkt uit een steekproef dat het aandeel van 12 tot 17 jarige geweldsplegers in 2002 kleiner is dan in de steekproef van 1998. Het aandeel van 25 tot 40 jarigen neemt daarentegen toe.Overlap huiselijk en publiek geweldDe overlap tussen plegers van huiselijk en van publiek geweld is kleiner dan werd aangenomen. Op basis van buitenlands onderzoek werd de overlap geschat op veertig procent. Op grond van dit onderzoek blijkt die overlap minimaal acht procent en maximaal twintig procent te zijn. INHOUD: 1. Inleiding 2. Opzet en uitvoering van het onderzoek: Deel I- geregistreerd geweld 3. Huiselijk geweld in 2002 4. Publiek geweld in 2002 5. Vergelijking van huiselijk en publiek geweld 6. Replicatie onderzoek straatgeweld tussen onbekenden: Deel II- daderprofielen 7. Daderprofielen van geweldplegers: theoretisch kader 8. Daderprofielen van geweldplegers: resultaten empirisch onderzoek 9. De aanpak van geweld 10. Slotbeschouwing