• Gevangeniswezen: enkele problemen

      Unknown author (WODC, 1980)
      In dit themanummer wordt aandacht besteed aan enkele probleemcategorieen in penitentiaire inrichtingen. Daarbij wordt niet gestreefd naar een behandeling van alle denkbare categorieen. De keuze is gevallen op die groepen gedetineerden, ten aanzien van wie zich recentelijk ontwikkelingen hebben voorgedaan, of waarover kortelings interessante informatie is verschenen. De aard van de problematiek bij de in dit nummer behandelde categorieen loopt uiteen. In enkele bijdragen gaat het om problemen die gedetineerden binnen de inrichting ervaren of veroorzaken: psychische problemen, gewelddadig gedrag, nadelige effecten van een zeer lange detentie en de problemen rondom de opvang van drugsverslaafden. In een andere bijdrage staat de terugkeer naar de maatschappij meer centraal, terwlil ook aandacht gegeven wordt aan gedifferentieerde behandeling van delinquenten. In totaal telt dit nummer zeven artikelen. Drie daarvan zijn oorspronkelijke artikelen en vier zijn bewerkingen van elders verschenen artikelen.