• Gevangeniscapaciteit

      Unknown author (WODC, 1995)
      Het is voor niemand meer een geheim dat het aantal heenzendingen wegens gebrek aan celcapaciteit fors is opgelopen. In 1994 bleven om deze reden meer dan 5.000 personen buiten hechtenis. De overheid is kennelijk niet in staat een grote groep stelselmatige daders in te sluiten. Daarmee wordt de geloofwaardigheid van justitie in ernstige mate aangetast. Het vertrouwen van burgers in de overheid neemt af. Maar oak de uitvoerende instanties staan voor welhaast onoplosbare problemen die niet zelden tot motivatie-verlies leiden. Er worden echter in snel tempo cellen bijgebouwd. Volgend jaar wordt het project CAP'96 afgerond. Er zijn dan in totaal 13.500 cellen waarmee Nederland gelijk oploopt met de buurlanden. Onlangs heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld am tussen 1996 en 1998 duizend extra cellen te realiseren. Het cellentekort wordt dus ingelopen maar dan nog zal er behoefte blijven bestaan aan meer cellen. De vraag rijst tot hoever de groei van het aantal cellen moet gaan. Immers, de bouw van steeds weer nieuwe gevangenissen zal de criminaliteit niet drastisch doen afnemen. Waarom dan met korter straffen? Kunnen de mogelijlcheden van alternatieve sancties beter benut warden? Of kun je niet beter in jeugdzorg, scholing en werlcverschaffing investeren? Deze vragen vormden de aanleiding voor dit nummer van Justitiele verkenningen dat geheel is gewijd aan het capaciteitsprobleem.