• Gedogen - Een verschijnsel van alle tijden en alle plaatsen?

      Huisman, W.; Joubert, C.M. (medew.) (Vrije Universiteit Amsterdam - Vakgroep Criminologie, 1996)
      De doelstelling van dit onderzoek (uitgevoerd in opdracht van het WODC) is het plaatsen van het verschijnsel gedogen in een ruimere context naar tijd, plaats en rechts- of beleidsterrein. Vragen die in het onderzoek centraal staan zijn: Is gedogen een recent verschijnsel of kwam het in Nederland altijd al voor? Is gedogen en/of gedoogbeleid inderdaad een typisch Nederlands verschijnsel of komt het in andere landen ook voor? Voor de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag is een literatuurstudie verricht en zijn een aantal gesprekken gevoerd met deskundigen op het terrein van (straf)rechtsgeschiedenis. Voor de beantwoording van de tweede vraag is onderzocht of gedogen in andere landen voorkomt. Daarbij lag de nadruk op de landen Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ook verschillen binnen deze landen (bijvoorbeeld deelstaten) zijn bij het onderzoek betrokken.